Algemene Voorwaarden TypeOlympics

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

TypeOlympics, handelend onder de naam: Loyalmedia
Vestigings- & bezoekadres: Groenstraat 6, 5386 KW Geffen
E-mailadres: info@typeolympics.nl
KvK-nummer: 63008629

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het volgende particuliere aanbod van de ondernemer: online typecursus. Deze Algemene Voorwaarden worden – voordat partijen een overeenkomst aangaan – nadrukkelijk bekendgemaakt aan de Cursist. De Algemene Voorwaarden zijn volledig van toepassing op alle overeenkomsten die TypeOlympics met de Cursist sluit.

Artikel 3 – De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de Cursist of diens wettelijke vertegenwoordiger, verder genoemd, de Cursist. Door in te schrijven voor de online typecursus van TypeOlympics gaat de Cursist met TypeOlympics een overeenkomst aan voor de duur van één jaar en verklaart de Cursist zich akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals hier vermeld. De overeenkomst komt tot stand zodra de aanvaarding van de cursist TypeOlympics heeft bereikt en TypeOlympics de ontvangst daarvan per e-mail heeft bevestigd.

Artikel 4 – Herroepingsrecht bij levering van diensten

De cursist heeft geen recht op een herroepingsrecht. Na het sluiten van de overeenkomst zal TypeOlympics namelijk digitale inhoud (niet geleverd per DVD of CD) aan de Cursist middels een persoonsgebonden account beschikbaar stellen voor de duur van één jaar. Cursist verklaart met het aanvaarden van deze algemene voorwaarden dat hij afstand doet van zijn bedenktijd/herroepingsrecht.

Artikel 5 – Prijzen

1. Vermelde prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW aangegeven.

2. De Cursist betaalt de verschuldigde gelden vooruit door middel van een Ideal-betaling, een credit card-betaling, een overschrijving of een andere op de website aangeboden wijze dan wel schriftelijk overeengekomen wijze. De Cursist is verplicht alle voor de betaling benodigde gegevens correct en volledig aan TypeOlympics te verstrekken. De ondernemer geeft pas uitvoering aan de online typecursus indien de betalingen zijn voldaan.

Artikel 6 – Overige voorwaarden

1. TypeOlympics zal de Cursist in de typeomgeving (app.typeolympics.nl) aan een persoonlijk account koppelen. Dit account is persoonlijk en niet overdraagbaar.

2. De Cursist (geregistreerde gebruiker) dient zorgvuldig met het door hem of haar gekozen wachtwoord om te gaan, dit geheim te houden en op een veilige plek te bewaren of op te slaan. De Cursist dient verlies, diefstal of (het vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik van het wachtwoord door een derde direct aan de ondernemer te melden. Tot het tijdstip van de melding is de Cursist aansprakelijk voor alle schade en kosten die voortvloeien uit door middel van het wachtwoord verkregen toegang tot en gebruik van de website en de inhoud.

3. Bij storingen in de typeomgeving (app.typeolympics.nl), waarbij de aard aan de kant ligt van TypeOlympics, kan de Cursist geen aanspraak maken op restitutie. De ondernemer draagt er zorg voor de storing binnen 24 uur (op werkdagen) te verhelpen. Mocht de storing een langere termijn in beslag nemen, dan zal de Cursist worden gecompenseerd met een langere looptijd van de cursus indien de cursus nog niet binnen de geldigheidsduur is afgerond.

Artikel 7 – Geldigheidsduur

1. Op een account in de typeomgeving (app.typeolympics.nl) is een geldigheidsduur van één jaar van toepassing. Na verloop van deze geldigheid of na het behalen van het diploma, wordt het account na 14 dagen afgesloten.

2. Indien de Cursist het diploma niet heeft behaald binnen de afgesproken geldigheidsduur, ontvangt de Cursist 28 dagen vóór het sluiten van het account een mail met daarin de mogelijkheid om de licentie met één jaar te verlengen.

Artikel 8 – Beschikbaarheid van het product

1. TypeOlympics zal zich inspannen om de beschikbaarheid van haar producten zo goed mogelijk aan te bieden. Zij kan echter niet garanderen dat er nooit een storing zal optreden.

2. TypeOlympics behoudt zich het recht voor om onderhoud te verrichten aan haar webproducten waardoor deze tijdelijk niet toegankelijk of beschikbaar zijn. TypeOlympics zal zich inspannen deze periodes zo in te plannen dat er zo min mogelijk hinder ontstaat voor de cursist. Bovendien zullen deze periodes altijd vooraf duidelijk per e-mail worden gecommuniceerd.

3. De Cursist is zelf verantwoordelijk voor een adequaat beveiligingsniveau van hardware en software. TypeOlympics is niet verantwoordelijk voor die schade die door gebruik van haar diensten aan hardware of software van de Cursist is ontstaan.

Artikel 9 – Gebruiksrecht

1. Gebruik van de online typecursus die door TypeOlympics is verstrekt, is enkel aan de Cursist toegestaan.

2. De Cursist zal de inloggegevens alleen aan de daartoe bevoegde gebruiker verstrekken.

3. De Cursist en de gebruiker verkrijgen een exclusieve, niet overdraagbare licentie tot het gebruik van de online typecursus. Daarbij wordt expliciet geen toestemming verleend om de producten of diensten aan derden openbaar te maken, dan wel om de producten of diensten te verveelvoudigen. TypeOlympics is te allen tijde gerechtigd om, naar eigen inzicht, de inhoud en verschijningsvorm van haar producten te wijzigen. Hierbij stelt de ondernemer zich tot doel om naar haar inzicht de gebruikerservaring te verbeteren.

Artikel 10 – Klachtenregeling

1. Mocht de Cursist een klacht hebben, dan zal TypeOlympics de klacht overeenkomstig de klachtenprocedure behandelen. Zie ook www.typeolympics.nl/klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen, nadat bij de Cursist een klacht is ontstaan, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij TypeOlympics.

Artikel 11 – Geschillen

Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 – Privacy

TypeOlympics respecteert de privacy van haar cursisten. Alle persoonsgegevens zullen enkel intern worden gebruikt en met zorgvuldigheid en met inachtneming van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) behandelen. Meer informatie over privacy is te vinden in onze privacyverklaring. Zie www.typeolympics.nl/privacyverklaring.